Privacy Policy & Disclaimer

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van u nodig.

Verwerking van gegevens
Wij verwerken de gegevens die u zelf verstrekt indien u een bestelling via de website plaatst, indien u zich inschrijft als nieuwe relatie of wanneer u contact met ons opneemt via het mailformulier. Deze gegevens kunnen onder andere uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen betreffen. Daarnaast verwerken wij de zogenaamde verkeersgegevens van de bezoekers van onze website. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren.

Uw gegevens worden niet verkocht
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling danwel de beoordeling van uw aanvraag om klant te worden van Alpelle. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Alpelle houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
Op deze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op www.alpelle.nl geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten echter wel beperken.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Communicatie per e-mail
Indien u geen prijs meer stelt op het door Alpelle toezenden van nieuwsbrieven e.d, dan kunt u online aangeven dat u geen mailings meer wilt ontvangen. U kunt dit doen via de pagina "Mijn gegevens" (om bij deze pagina te komen, dient u eerst in te loggen). Daarnaast kunt u zich ook via een link in de mailings afmelden.
Op de pagina "Mijn gegevens wijzigen" kunt u tevens te allen tijde uw persoonsgegevens inzien en hier eventueel wijzigingen in aanbrengen.

Communicatie per telefoon
Als u ons via de website uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Vragen
Als u wilt reageren op ons privacybeleid, dan kunt u via ons mailformulier contact met ons opnemen.

 

Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites Alpelle

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Alpelle Webshop te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Alpelle Webshop geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.Alpelle Webshop is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Alpelle Webshop te ontzeggen.

3.Wijziging
Alpelle Webshop is te allen tijde gerechtigd de informatie op Alpelle Webshop en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Alpelle Webshop adviseert u Alpelle Webshop en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel Alpelle Webshop
Alpelle Webshop beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over lederwaren in de breedste zin des woords. Op de door Alpelle Webshop aangeboden producten zijn de voorwaarden van Alpelle Webshop van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Alpelle Webshop worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Alpelle Webshop). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Alpelle Webshop zijn de voorwaarden van Alpelle Webshop respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Alpelle Webshop of haar partner geleverde deel van het pakket. Alpelle Webshop streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Alpelle Webshop de informatie op Alpelle Webshop met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van Alpelle Webshop bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van Alpelle. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. 
b. Alpelle Webshop kan hyperlinks naar websites van partners van Alpelle Webshop en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Alpelle Webshop is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Alpelle Webshop deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op Alpelle Webshop en alle informatie op deze website berusten volledig bij Alpelle., haar partners en adverteerders. Alpelle behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Alpelle., haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Alpelle Webshop geldt: © 2011 Alpelle Webshop, Nederland.

7. Informatie 
Alpelle Webshop en de hier in opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie.  Het is niet toegestaan informatie die van Alpelle Webshop wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht 
Alpelle Webshop verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Alpelle Webshop te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Alpelle Webshop te kunnen raadplegen of Alpelle Webshop in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Alpelle Webshop te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Alpelle Webshop worden ontsloten. Bovendien is het verboden Alpelle Webshop - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Alpelle Webshop voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Alpelle Webshop spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van Alpelle Webshop achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Alpelle Webshop te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Alpelle Webshop staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Alpelle Webshop is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Alpelle Webshop sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Alpelle Webshop, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Alpelle Webshop of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Alpelle Webshop, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Alpelle Webshop te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Alpelle Webshop

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. 

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Alpelle Webshop gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Alpelle Webshop worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

cron