Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van Alpelle Lederwaren, gevestigd te Rotterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer  24.16.35.82, hierna te noemen de gebruiker.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Alpelle Lederwaren verricht primair handelsactiviteiten als groothandel in lederwaren, waaronder begrepen de begeleiding van de productie van lederwaren, gericht op de detaillisten in de kledingbranche. Met lederwaren is in deze algemene vooraarden in het bijzonder lederen riemen en schoenen bedoelt, hierna te noemen de goederen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de gebruiker, alsook door elke andere, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon waarin of waarmee Alpelle Lederwaren direct of indirect is verenigd of vertegenwoordigd.

1.2. Afwijkingen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen worden voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst uitsluitend schriftelijk aan de opdrachtgever overlegd. Indien er geen afwijkingen zijn gelden de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort. De algemene voorwaarden gelden voor de duur van onbepaalde tijd tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen en/of nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld.

1.3.  Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden worden als schriftelijke aanvulling verstrekt bij het tot stand komen van de overeenkomst en hebben slechts betrekking op de specifiek genoemde wijzigingen dan wel aanvullende bepalingen.

1.4. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen met inachtneming van hetgeen gesteld is in artikel 1 lid 3.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1. Een door de gebruiker uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van één maand tenzij op de offerte uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. De gebruiker heeft, indien er op verzoek van de wederpartij voorbeeldmodellen zijn vervaardigd en indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van de eventueel gemaakte kosten die door gebruiker gemaakt zijn.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de wederpartij de offerte van gebruiker accepteert dan wel een order bij de gebruiker plaatst. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan door gebruiker op diverse manieren bewezen worden.

2.4. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte informatie, prijs -promotiemateriaal en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij voor haar rekening en risico terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

2.5. Het materiaal door of vanwege de gebruiker voor de offerte verstrekt, mag op geen enkele wijze geheel of ten dele worden bewerkt, verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

2.6. De door de wederpartij ter beschikking gestelde informatie, waaronder prijs- en kwaliteitsopgaven, monsters (modellen), promotiemateriaal en dergelijke, worden door de gebruiker niet teruggegeven of bewaard, tenzij daartoe voorafgaand aan het tot stand komen van de offerte of overeenkomst door de wederpartij schriftelijk om wordt verzocht.

2.7. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.8. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke. Productie van de goederen zal conform de vooraf verstrekte specificaties van de wederpartij geschieden  Fouten in de ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijk en/of een onjuiste opgave(n) van specificaties kunnen nimmer leiden tot enige vorm van verwijtbaarheid/aansprakelijkheid aan zijde van de gebruiker.  

2.9. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld zijn exclusief de  eventuele kwaliteitsopgaven, monsters (modellen), gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

2.10. Ten aanzien van opdrachten verstrekt met het kenmerk tot het kopen van private label producten gelden aanvullende voorwaarden ten aanzien van intellectueel eigendom, modellen, wijzen van productie, prijzen en leveringsvoorwaarden.

Artikel 3: Prijs en prijsaanpassing

3.1. Artikel 2 lid 7 is onverkort van toepassing ook in het geval van prijsaanpassingen.

3.2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijs factoren daartoe aanleiding geven.

3.3. De gebruiker stelt aan de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.

3.4. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de schriftelijk voorgestelde prijswijziging dan heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding heeft slechts betrekking op de goederen waarvoor deze prijsstijging werd voorgesteld.

 3.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in de euro munteenheid.

3.6. Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief de kosten van verzekering, vervoer, huur, verpakking,laad- en loswerkzaamheden, opslag en emballage, welke in beginsel in rekening komen voor gebruiker. Indien het geldelijk belang van een order lager ligt dan € 200,00 exclusief btw komen voornoemde kosten geheel voor rekening van de wederpartij.

3.7. Op de website www.alpelle.nl vindt de wederpartij informatie over de basiscollectie, een gedeelte van de goederen die de gebruiker aan de wederpartij aanbiedt. De wederpartij vindt hier informatie over specificaties, prijzen en standaard maatseries die de gebruiker aanbiedt. De prijzen bij de afname van maatseries door de wederpartij zijn lager dan de prijzen die de gebruiker aan de wederpartij berekend bij bestellingen die afwijken van de standaard maatseries. Via de website kan de wederpartij een order bij de gebruiker plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt conform artikel 2.3 van deze overeenkomst.

Artikel 4: Levering en productie van schoenen

4.1. De productie van de goederen is onder te verdelen in de productie en levering van schoenen en de productie en levering van overige goederen.

4.2. Bij de productie van schoenen geldt een minimum aantal van 12 paar per serie.

4.3. De gebruiker streeft er naar, tenzij anders overeengekomen, de levering van schoenen binnen acht weken na aanvang van de productie te laten geschieden. Het gaat in dit geval om een inspanningsverplichting. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de betreffende levering.

Onverminderd het vorenstaande kan, indien en voor zover vereist, de levering enkel worden uitgevoerd op het moment waarop de gebruiker over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van de te leveren schoenen noodzakelijke gegevens, vergunningen, instructies, documenten, ontheffingen, toewijzingen en leveranties beschikt.

4.4. Vertraging in de levering van schoenen zal door de gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld onder opgaaf van de reden en de verwachte termijn van vertraging. Wanneer de termijn van vertraging meer dan twee weken bedraagt heeft de wederpartij het recht de schoenen niet meer af te nemen wanneer zij hier schriftelijk direct na de melding van de vertraging om verzoekt. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst geldt slechts voor de schoenen die niet binnen de (nader) overeengekomen termijn kunnen worden geleverd.

4.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren schoenen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt. Indien door deze partiële levering het in artikel 3.6 genoemde bedrag niet wordt gehaald en de totale order van de wederpartij dit bedrag wel overstijgt zijn de kosten van partiële levering voor rekening van de gebruiker.

4.6. De gebruiker behoudt zich het recht voor om alleen in gezamenlijk overleg met de wederpartij tot vervroegde uitlevering van de door haar te leveren schoenen over te gaan en de met deze levering samenhangende facturatie eerder uit te voeren. De geldende betalingstermijn van de betreffende factuur is overeenkomstig het gestelde in artikel 10 lid 3.

4.7. De levering van schoenen neemt pas een aanvang nadat de tweede betaling ter grootte van 40% van het netto factuurbedrag op de bankrekening van de gebruiker is bijgeschreven.

4.8. De wederpartij is verplicht de schoenen die hij heeft besteld, af te nemen binnen tien werkdagen nadat de gebruiker aan heeft gegeven tot levering van de betreffende schoenen over te willen gaan.

4.9. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren schoenen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en de plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

4.10. Indien de wederpartij de schoenen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de schoenen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruiker vast te stellen plaats.

4.11. De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade van transport, opslag en logistieke kosten alsmede overige aantoonbaar geleden schade.

4.12. Indien de schoenen na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, na afloop van de in artikel 4.8 genoemde termijn zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren schoenen te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50% van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht van de gebruiker om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

4.13. Schoenen die door de gebruiker zijn afgeleverd dienen direct na aflevering door de wederpartij op aantal, aard, soort en kwaliteit te worden gecontroleerd. Reclamaties omtrent een gebrek in aantal, aard, soort en kwaliteit van de schoenen dienen uitsluitend schriftelijk door de wederpartij via klachten@alpelle.nl binnen een periode van tien werkdagen na aflevering van de schoenen plaats te vinden. Uit coulance kan de gebruiker besluiten om na afloop van deze termijn een klacht van de wederpartij in behandeling te nemen. De gebruiker is hier niet toe verplicht.

4.14. Retourzendingen door de wederpartij van aan haar geleverde schoenen worden slechts geaccepteerd in geval de gebruiker schriftelijke toestemming daartoe heeft gegeven. De wederpartij kan via retouren@alpelle.nl verzoeken om toestemming tot retourzending van schoenen. De wederpartij verstrekt bij haar verzoek tot retourzending gedetailleerde informatie over aantallen en de reden van retourzending. De gebruiker zorgt ervoor dat de schoenen bij de wederpartij worden opgehaald op een in onderling overleg vastgesteld tijdstip. Retourzending van schoenen waarvoor de gebruiker niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven, zullen niet worden geaccepteerd. De wederpartij zorgt voor eendeugdelijke verpakking van de retour te nemen schoenen en geeft desgevraagd op eerste verzoek alle informatie aan de gebruiker die noodzakelijk is om de schoenen te laten ophalen.

Artikel 5: Levering en productie van overige goederen (onder meer riemen)

5.1. De productie van overige goederen is onder te verdelen in de productie en levering van overige goederen die onder label van de gebruiker worden geproduceerd en goederen die onder private label van de wederpartij worden geproduceerd.

5.2. Voor de levering en productie van goederen onder private label gelden aanvullende voorwaarden die in een aparte bijlage aan deze algemene voorwaarden zijn toegevoegd. Daarnaast zijn de voorwaarden van de artikelen 4.1. t/m 4.14. van toepassing voor de goederen die zijn geproduceerd onder private label.

5.3. De gebruiker heeft een bepaalde collectie overige goederen onder eigen label op voorraad. Wanneer bestelde goederen op voorraad zijn, vindt de levering door de gebruiker plaats binnen vijf werkdagen. Indien de levering niet uit voorraad kan worden gedaan, streeft de gebruiker er naar, tenzij anders overeengekomen, de levering van overige goederen binnen zes weken na aanvang van de productie te laten geschieden. Het gaat in dit geval om een inspanningsverplichting. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de betreffende levering. Onverminderd het vorenstaande kan, indien en voor zover vereist, de levering enkel worden uitgevoerd op het moment waarop de gebruiker over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van de te leveren overige goederen noodzakelijke gegevens, vergunningen, instructies, documenten, ontheffingen, toewijzingen en leveranties beschikt.

5.4. Vertraging in de levering van overige goederen zal door de gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld onder opgaaf van de reden en de verwachte termijn van vertraging. Wanneer de termijn van vertraging meer dan twee weken bedraagt heeft de wederpartij het recht de overige goederen niet meer af te nemen wanneer zij hier schriftelijk direct na de melding van de vertraging om verzoekt. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst geldt slechts voor de overige goederen die niet binnen de (nader) overeengekomen termijn kunnen worden geleverd.

5.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren overige goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt. Indien door deze partiële levering het in artikel 3.6 genoemde bedrag niet wordt gehaald en de totale order van de wederpartij dit bedrag wel overstijgt zijn de kosten van partiële levering voor rekening van de gebruiker.

5.6. De gebruiker behoudt zich het recht voor om alleen in gezamenlijk overleg met de wederpartij tot vervroegde uitlevering van de door haar te leveren overige goederen over te gaan en de met deze levering samenhangende facturatie eerder uit te voeren. De geldende betalingstermijn van de betreffende factuur is overeenkomstig het gestelde in artikel 10 lid 3.

5.7. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren overige goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en de plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

5.8. Overige goederen die door de gebruiker zijn afgeleverd dienen direct na aflevering door de wederpartij op aantal, aard, soort en kwaliteit te worden gecontroleerd. Reclamaties omtrent een gebrek in aantal, aard, soort en kwaliteit van de overige goederen dienen uitsluitend schriftelijk door de wederpartij via klachten@alpelle.nl binnen een periode van tien werkdagen na aflevering van de overige goederen plaats te vinden. Uit coulance kan de gebruiker besluiten om na afloop van deze termijn een klacht van de wederpartij in behandeling te nemen. De gebruiker is hier niet toe verplicht.

5.9. Retourzendingen door de wederpartij van aan haar geleverde overige goederen worden slechts geaccepteerd in geval de gebruiker schriftelijke toestemming daartoe heeft gegeven. De wederpartij kan via retouren@alpelle.nl verzoeken om toestemming tot retourzending van overige goederen. De wederpartij verstrekt bij haar verzoek tot retourzending gedetailleerde informatie over aantallen en de reden van retourzending. De gebruiker zorgt ervoor dat de overige goederen bij de wederpartij worden opgehaald op een in onderling overleg vastgesteld tijdstip. Retourzending van overige goederen waarvoor de gebruiker niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven, zullen niet worden geaccepteerd. De wederpartij zorgt voor een deugdelijke verpakking van de retour te nemen overige goederen en geeft desgevraagd op eerste verzoek alle informatie aan de gebruiker die noodzakelijk is om de overige goederen te laten ophalen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich de eigendom van de goederen voor tot het moment waarop de wederpartij volledig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, heeft voldaan.

Onder verplichtingen worden te dezen onder andere verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruiker betreffende:

a. de krachtens deze overeenkomst geleverde goederen;

b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij de goederen die door inspanning van de gebruiker worden bewerkt te verrichten werkzaamheden;

c. haar verplichting tot integrale betaling van de verschuldigde facturen; de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst

6.2. Indien de gebruiker vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarop een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarop geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

6.3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt de gebruiker indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruiker op de wederpartij. De wederpartij is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.

6.4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.

6.5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij verplicht, het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar en onder de gebruikelijke condities op te slaan.

6.6. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het de wederpartij toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan de gebruiker verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van de gebruiker aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.

6.7. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.

6.8. De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Artikel 7: Kwaliteit en garantie

7.1. De gebruiker garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde op het moment van levering. Goederen die niet aan de overeengekomen kwaliteit voldoen en uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde veroorzaakt is door een onjuiste fabricage, constructie of verwerking van het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door de gebruiker, zal de gebruiker overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden, de betreffende goederen van onjuiste kwaliteit van de wederpartij terugnemen.

7.2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van opslag, productie, constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.

7.3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:

a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;

b. onjuiste opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;

c. het naleven van enig overheidsvoorschrift

7.4. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde gebruikt, be- of verwerkt, opslaat anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn.

7.5. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens de gebruiker tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door de gebruiker nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

7.6. De gebruiker heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. Zij kan, naar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de prijs.

7.7. Indien de gebruiker overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van eventueel tijdelijke gebruik door de wederpartij verrekenen.

7.8. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe en vervangende bestelling door de wederpartij ten aanzien van de gebrekkige goederen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.

7.9. Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen reclamatietermijn niet verlengd.

7.10. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is de gebruiker niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.

7.11. Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is te allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht c.q. geleverde partij goederen.

8.2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

8.3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.

8.4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig product of goed van de wederpartij dat de gebruiker of een enig persoon namens hem ter opslag / bewerking / herstel onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

9.2. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen vanaf het ontstaan van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.

9.3. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere, doch niet uitsluitend begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, schimmelinfecties, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het inzakken van de markt met 25% of meer, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt.

9.4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Artikel 10: Betaling

10.1 Bij alle leveringen en de slottermijnen van de levering van schoenen en goederen onder private label geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

10.2. Indien de wederpartij niet binnen de in artikel 10.3 aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

10.3. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van 1,0% per maand over het bruto factuurbedrag, vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen. Betalingen worden afgeboekt op de oudste facturen. Op ontvangen betalingen worden eerst alle eventueel daarmee verbandhoudende kosten uit hoofde van rente en invordering afgeboekt.

10.4. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman / advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker en de wederpartij gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

10.5. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling, schuldsanering en / of stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.6. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

10.7. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.

10.8. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de gebruiker.

10.9. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker of een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon, hoe ook ontstaan, is nagekomen.

10.10. De in artikel 4 van deze voorwaarden genoemde voorwaarden en termijnen inzake de levering van goederen zijn niet van toepassing indien de wederpartij in gebreke is op grond van het door haar niet nakomen van enige verplichting tot tijdige betaling.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Bepalingen Private Label

1. Gebruiker garandeert, dat hij met de door hem aan wederpartij verkochte goederen geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart wederpartij tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

2. De in lid 1 omschreven garantie en vrijwaring geldt niet voor zaken die in opdracht van wederpartij zijn of moeten worden vervaardigd alsmede schendingen van een intellectuele eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van wederpartij afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van materialen bij private label lederwaren.

3. Wederpartij garandeert dat hij gerechtigd is het label/mark(teken) alsmede de van hem afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van materialen, waarvan de private label goederen moeten worden voorzien te gebruiken en vrijwaart gebruiker tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/ merk(teken) alsmede de van hem afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van materialen.

4. Rechten van intellectuele eigendom bij gebruiker

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot ter zaken van het label/merk(teken) en/of de van wederpartij afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van materialen bij private label lederwaren berusten bij gebruiker  en/of haar partners.

Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met gebruiker. in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is wederpartij niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van gebruiker.

5. Rechten van intellectuele eigendom bij wederpartij.

Indien wederpartij opdacht verstrekt tot het ontwikkelen van een private  label/merk(teken) en/of modellen (monsters) en/of patronen en/of (in)tekeningen en/of dessins van materialen bij private label lederwaren en voor deze werkzaamheden de volledig de daarmee samenhangende kosten draagt berust het intellectuele eigendom bij de bij wederpartij en/of haar partners.

6. Retourneren goederen onder private label.

Goederen onder private label kunnen in beginsel niet meer worden geretourneerd en worden in opdracht van de wederpartij geproduceerd. Wederpartij accepteert hierbij dat er kleine verschillen kunnen bestaan in uitvoering en kleur van de goederen. Wederpartij heeft onverkort het recht om te reclameren over grove productiefouten/kwaliteit/kleurafwijkingen. Klachten dienen te worden gemeld overeenkomstig artikel 4.12 en 5.8 van de algemene voorwaarden. Het retourneren van goederen kan alleen zoals vermeld in artikel 4.13 en 5.9 van de algemene voorwaarden. Indien het gelijk van wederpartij komt vast te staan zal gebruiker de goederen die niet aan de eisen voldoen conform artikel 7 van de algemene voorwaarden terugnemen.

7. Omvang order private label goederen.

Bij de productie van goederen onder private label geldt voor schoenen een minimum aantal van 12 paar per serie. Voor overige goederen geldt een minimum aantal van 25 stuks per serie.

Bij een minimale ordergrootte van 100 eenheden zullen de kosten voor de productie en het aanbrengen van het private label voor de gebruiker zijn. Bij orders kleiner dan 100 eenheden zullen deze kosten worden doorberekend aan de wederpartij.

 

cron